forsiden

 

Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)

Legat-id:4378

Formål:
i allmennhetens interesse å fremme vitenskapelig demokrati- og legitimitetesanalyse gjennom finansiering av forsknings- og forskningsrelaterte prosjekter, herunder økonomisk støtte til forskning, dokumentasjon, publikasjon og popularisering av demokrati- og legitimitetsanalyse, blant annet ved frikjøp av forskertid, trykkestøtte og publiseringsstøtte

Beskrivelse:
Forskningsstipend.

Hovedtekst:
Støtte gis til finansiering av forsknings- og forskningsrelaterte prosjekter, herunder økonomisk støtte til forskning, dokumentasjon, publikasjon og popularisering av demokrati- og legitimitetsanalyse, blant annet ved frikjøp av forskertid, trykkestøtte og publiseringsstøtte

Annet:
Det kan gis støtte til forprosjekter som kan gi grunnlag for større prosjekter med støtte fra andre finansieringskilder

Betingelser for å søke:
Stipendmottaker forplikter seg til å gjennomføre prosjektet slik det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen, eventuelt med de endringer som følger av vedtaket om tildeling. Det skal utarbeides skriftlig rapport til stiftelsen umiddelbart etter prosjektperiodens utløp om hvordan midlene er anvendt og om faglige resultater.

Skriftlig søknad, med prosjektbeskrivelse (maksimalt 5 sider) og søkers cv, sendes elektronisk til stiftelsens sekretær

Søknadsfrist:kunngjøres på web-siden

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Kontaktperson:Fagsekretær Marius Emberland
Postadresse:IDA c/o Institutt for offentlig rett
Det juridiske fakultet, Postboks 6706 St Olavs plass
0130 Oslo
Mobil:414 62 487
E-post:marius.emberland@jus.uio.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)

Legatet tilhører disse kategoriene:
Ytterligere støtteordninger >Norge >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke