forsiden

 

Norsk-finsk kulturfond

Legat-id:3150

Formål:
å fremme forståelse og kulturforbindelse mellom de to land og folk ved å yte støtte av fondskapitalens avkastning til virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom de to folks kultur-, samfunns- og næringsliv.

Beskrivelse:
Norsk-finsk kulturfond ble opprettet av den norske og finske regjering i 1979. Fondet og dets avkastning disponeres av et styre som har sete i Oslo og Helsingfors. Fondet har ett sekretariat i Norge og ett i Finland.

Hovedtekst:
Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde.

Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, billedkunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur.

Ved fordelingen prioriteres nye bilaterale samarbeidsformer, og dette medfører at nordiske prosjekter ikke nødvendigvis blir vurdert. Engangstiltak prioriteres foran årlig tilbakevendende arrangementer. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Vi minner om at det finnes en rekke andre nordiske støtteordninger.

Søknadsskjemaet skal inneholde søkerens navn og adresse, en kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet. Originale dokumenter bør ikke legges ved søknaden, for vedlegg blir ikke returnert.

Annet:
Man må benytte vedlagte søknadsskjema.

Søknadene som er sendt innen søknadsfristen gjelder for siste halvår det inneværende året og første halvår det påfølgende året.

Søknader som gjelder allerede gjennomførte eller igangsatte prosjekter vurderes ikke.

NB. Søkere med adresse i Finland skal søke Kulturfonden för Finland och Norge. https://www.hanaholmen.fi/sv/nordiska-fonder/kulturfonden-for-norge-och-finland/presentation-av-fonden

Søknadsfrist:28.02.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsk-finsk kulturfond
Kontaktperson:Pauliina Gauffin
Postadresse:Wergelandsveien 23 B
0167 Oslo
Telefon:22 47 76 80
E-post:fond@finno.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsk-finsk kulturfond

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Utenlandsstudier >Finland >Kultur
Utenlandsstudier >Finland >Språk
Kulturstipend >Kulturutveksling >Utlandet

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke